close zalo

Giới thiệu

Về Tổ chức

Sơ đồ Tổ chức các phòng ban Công ty TNHH Xây Dựng Fico - Corea

Về Công ty

Công ty TNHH Xây Dựng FICO-COREA được thành lập bởi các công ty xây dựng hàng đầu của Việt Nam và Hàn Quốc theo Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0304401701 cấp ngày 18/09/2015 và Giấy chứng nhận đầu tư số 411022000128 cấp ngày 11/10/2007 của..

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu